Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego www.vasinastudio.com (zwanego dalej „Serwisem”). Dokonanie zakupów za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dopiero po akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzi Małgorzata Vasina-Maćkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vasina Studio, ul.Nowogrodzka 18m 10a, 00-511 Warszawa, NIP 679 192 49 61, adres email: vasina@vasinastudio.com (dalej jako „Sprzedawca”).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów oferowanych na stronie Serwisu.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

 4. Korzystając z Serwisu oraz dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Ceny Towarów umieszczone na stronach Serwisu są Cenami brutto, podane są w złotych polskich, euro oraz dolarach (w zależności od preferencji Użytkownika) i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Użytkownik. Koszty dostawy są wskazane na stronie Serwisu oraz w trakcie wybierania produktów i dodane do Ceny Towarów na końcu zamówienia.. Przed wiążącym przyjęciem oferty przez Użytkownika, zostanie on poinformowany o całkowitej Cenie.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz ich Cen znajdujących się w ofercie Serwisu. Nie dotyczy to Towarów oraz ich Cen w stosunku do których Użytkownik przyjął ofertę o czym mowa w pkt II ust. 5 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyraźnego poinformowania za pośrednictwem Serwisu, o ograniczeniach w ilości możliwych do nabycia sztuk Towarów.

 7. Użytkownik nie będący osobą fizyczną działającą we własnym imieniu oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia umowy o której mowa w pkt II ust. 5 niniejszego Regulaminu w imieniu reprezentowanego podmiotu.

 8. Zamieszczone w niniejszym Regulaminie pojęcia, mają następujące znaczenie:

Serwis serwis internetowy www…, umożliwiający zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży Towarów oferowanych na stronie Serwisu.

Regulamin niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem www….

Ceny – ceny Towarów dostępne na stronie Serwisu, wyrażone w złotych polskich (zł) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT).

Użytkownik posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w celu dokonywania zakupów Towarów.

Towarami w rozumieniu Regulaminu są wszelkie męskie i damskie produkty ubraniowe , w tym akcesoria oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

II. Zasady zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu

 1. Zamówienie Towarów za pośrednictwem Serwisu nie wymaga dokonania uprzedniej rejestracji oraz założenia konta w Serwisie.

 2. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 3. W celu dokonania zakupu Towaru użytkownik po odznaczeniu Towaru, jego rozmiaru oraz liczby zakupywanych sztuk zobowiązany jest wypełnić odpowiedni formularz w opcji „Płatność”. Za pośrednictwem formularza użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres (w tym kod pocztowy oraz miasto) adres e-mail oraz fakultatywnie numer telefonu kontaktowego. W czasie wypełniania formularza, użytkownik dokonuje akceptacji warunków Regulaminu oraz może zapoznać się z informacją o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonym od dostarczenia mu Towaru. W związku z dystrybucją przez Sprzedawcę kodów promocyjnych, formularz o którym mowa powyżej, przewiduje możliwość wykorzystania kodu.

 4. Na stronie Serwisu zamieszczone zostaną jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach zakupu Towaru.

 5. Po poprawnym wypełnieniu formularza o którym mowa w ust. 3 powyżej, oraz odznaczeniu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do systemu płatności . Po dokonaniu płatności za zakupione Towary za pośrednictwem systemu płatności, Użytkownik otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość przesłaną na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza, o czym mowa w ust. 2 powyżej oraz informację wyświetloną na stronie Serwisu, potwierdzenie zakupu Towaru. W przesłanej na adres e-mail wiadomości na trwałym nośniku w formie pliku PDF dołączone zostanie, możliwe do wygenerowania oraz zapisania na urządzeniu Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

 6. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza i aktywacją przycisku – zamówienie z obowiązkiem zapłaty, o czym mowa w ust. 5 powyżej, potwierdzonego doręczoną Użytkownikowi wiadomością.

 7. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym, otrzymania przez Sprzedawcę Ceny, o czym mowa w ust. 5 powyżej.

 8. Zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu można dokonywać przez całą dobę wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy będzie wykonywana w miarę możliwości następnego dnia roboczego jednak nie później niż 5 dni roboczych liczonych od dnia w którym doszło do zawarcia umowy o czym mowa w ust. 5 i 6 powyżej.

III. Realizacja zamówienia i warunki dostawy

 1. Wysyłka zakupionego Towaru następuje nie później niż 5 dni roboczych liczonych od momentu zawarcia umowy, o czym mowa w pkt II ust. 6 niniejszego Regulaminu. Towar wysyłany jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika termin realizacji zamówienia może być dłuższy o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy. Towar produkowany według specyfikacji Użytkownika będzie oznaczony „Zamówienie według specyfikacji Użytkownika”.

 3. Użytkownik dokonując zakupu Towaru, może dokonać zapłaty Ceny jedynie za pośrednictwem serwisu vasinastudio.com

 4. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w trakcie zakupu Towaru.

 5. Sprzedawca nie przewiduje opcji osobistego odbioru Towarów .

IV. Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Użytkownika w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie pisemnej na vasina@vasinastudio.com.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad przesłanego Towaru bądź przerobionego ubrania wraz z dokładnym opisem podstaw reklamacji należy składać w formie wypełnionego, dostępnego na stronie Serwisu formularza na adres

 3. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

 5. Jeżeli Użytkownik stwierdzi uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie Towaru dostawca ma obowiązek wraz z Użytkownikiem sporządzić odpowiedni protokół w celu wypłaty Użytkownikowi przez dostawcę odszkodowania za poniesione straty.

V. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia, dostępny jest na stronie internetowej oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. Do przesyłki ze zwracanym Towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę (lub inny dokument księgowy) oraz wskazanie nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona Cena zapłacona przez Użytkownika.

  3. Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawa z dnia 25 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta oraz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika.

 3. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem informacji zamieszczonej na stronie serwisu.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie, celów statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest konieczne dla wykonania usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika, Sprzedawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.

 3. Użytkownik podczas składania zamówienia, uprawniony jest do udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail, celem przesyłania mu zamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną, dotyczącej własnych towarów i usług administratora danych, w tym przesyłanie tzw. newslettera.

 4. Sprzedawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

 2. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. Umowy sprzedaży zawarte przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 4. W przypadku zaistnienia zdarzeń nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Małgorzata Vasina-Maćkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vasina Studio, ul.Nowogrodzka 18 m 10a, 00-511 Warszawa, NIP 679 192 49 61, adres e-mail: vasina@vasinastudio.com.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Rachunek

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data